ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔪᖅ: ᐱᐅ ᒍᐃᓕᐊᒻᔅ

ᑐᕌᖅᑕᖅ

ᓴᕿᑦᑎᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᐅᓴᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒡᕙᐅᕗᑦ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᒥᒃ ᐱᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐊᕆᔭᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᐊᓃᑦᑐᖅ.

ᐃᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᕙᒃᑐᒍᑦ

ᐊᖅᓴᕐᓂᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ ᑐᔪᕐᒥᕕᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᕕᖓ ᐃᒡᓗ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᓄᓇᕗᑦ. ᐅᓇ ᐊᖅᓴᕐᓂᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᕕᒃ ᑐᓂᓯᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᐅᓯᖅ ᐃᓗᐊᕆᔭᐅᓗᓂ, ᑐᓐᖓᓇᕐᓗᓂ, ᐃᒐᕕᖃᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᕕᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐃᓂᖃᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᖓᓂ, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᐅᓇ ᐊᖅᓴᕐᓂᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᕕᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᕕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᐃᓂᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒋᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖓᓂᒃ. ᐅᓇ ᓂᕈᑐᓛᖅ ᐃᓚᖓ ᐋᕿᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᑦᑎᐅᓯᒪᓛᖑᓗᑎᒃ ᖃᐅᒻᒪᖁᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓵᔾᔪᑎᖏᑦ. ᐱᖃᑖ ᑲᑎᒪᕕᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᕐᕉᖕᓂ ᐃᒡᓗᕈᓯᖃᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᓗᑎᒃ, ᑲᑎᒪᕕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᐅᓗᑎᒃ.

ᐃᒪᓐᓇᐅᔪᖅ

 • 94 ᐃᓗᐊᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᑐᔪᕐᒥᔪᓄᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖏᑦ (ᐃᓇᒋᔭᐅᔪᑦ ᓂᕈᑐᓂᖅᓴᐃᑦ 12 ᐃᒡᓗᕈᓯᑦ)
 • 7,200 ᐊᕙᓗᐊ ᕕᑦ ᑲᑎᒪᕕᒃᔪᐊᕐᕕᒃ
 • 80 ᐃᒡᓯᕙᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓂᕆᕕᒃ
 • 186 ᐃᒡᓯᕙᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᐃᓕᕕᖕᒥ
 • ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᕕᒃ
 • ᐱᓲᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖏᑦ ᐃᓯᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ
 • 100% ᓱᐴᖅᑐᕐᓇᓐᖏᑦᑐᖅ
 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᐃᓂᖓ
 • ᑎᒍᐊᖅᑎᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᕐᒧᐊᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᕿᒻᒦᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ (ᐊᑭᓖᑲᓐᓂᕋᔭᖅᑐᑎᑦ)
 • ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐃᒡᓕᖏᑦ ᐃᓕᐅᖃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᓐᖏᐸᑕ)
 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᑕᕈᑎ (ᓱᒃᑲᒃᑎᒋᐊᕈᑖ ᐃᓐᑐᓇᑦ ᐊᑭᖃᖅᖢᓂ)

ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ

 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᒥᒃ ᒥᑦᑕᕐᕕᓕᐊᖅᑎᑦᑎᓲᑦ
 • 24-ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐊᑭᓖᓗᑎᑦ ᐊᓐᓄᕌᖅᑎᑦ ᐅᐊᓴᕈᓐᓇᖅᑕᑎᑦ
 • 24-ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᐅᖃᓘᑎᖓ ᖃᐃᔪᓪᓗ ᑭᐅᔭᐅᓲᑦ
 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᑳᐱ
 • ᑐᐹᖅᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᐹᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ
 • ᑲᑎᑦᑐᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔭᖅᑐᕐᕕᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓇᖅᖢᑎᒃ
 • ᖃᐅᑕᒫᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᔪᖅ

Contact

aqsarniithotel.ca

867-979-2422

gm@aqsarniithotel.ca

sales@aqsarniithotel.ca

ᑎᑎᖃᒃᑯᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᕗ
1730 ᕕᑐᓗ ᐊᖁᑎ
ᑎᑎᖃᒃᑯᕕᒃ 6060
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 1L0

ᖃᓄᕆᑑᓂᖓ ᑲᒻᐸᓂ
ᑕᒪᕐᒥᒃ-ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᕗᖅ

ᐊᕐᕌᒍ ᓴᕿᑕᐅᕕᖓ
2018

ᓇᓂ
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᕗᑦ
100+

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᕗᑦ
>80% ᑐᕌᖅᑕᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ

ᐅᖃᕐᕕᒋᓗᒍ gm@aqsarniithotel.ca ᐱᓕᕆᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᓪᓗ ᐊᖅᓴᕐᓃᒃᑯᓄᑦ.

ᐃᒪᓐᓇᐅᔪᖅ

0.9 ᑭᓚᒦᑕ (0.6 ᒪᐃᓕ) ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᖓᓂᑦ

ᐃᓗᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᑐᔪᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕈᑐᓂᖅᓴᖅᑕᖃᖅᑐᖅ

ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᒥᑦᑕᕐᕕᓕᐊᕈᑖ

ᐊᑭᑲᓐᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᐃᓂᖓ

ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᐊᑦᑕᑕᕈᑖ ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᒧᑦ

ᐃᒐᕕᓕᒃ ᓂᕆᕕᓕᒃ

ᓴᐃᓕᕕᓕᒃ

ᐃᖃᓕᓴᕐᕕᓕᒃ

Related Projects