ᐃᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᖑᕗᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ
ᐅᕙᑦᑎᒍᑦ ᓴᓇᖃᑕᐅᒋᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᖅ ᑐᓴᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ

ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓕᖅᑐᑎᒍᑦ ᐅᖃᓘᓯᕆᓂᖅ ᓇᑉᐸᕆᐊᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᓱᑲᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐊᑦᑕᑕᕈᑎᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᐊᓂ.

ᐱᓕᕆᕙᒃᑕᕗᑦ ᐃᓄᑭᑦᑐᓂ ᐅᖃᓘᑎᖃᕐᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᐊᑦᑕᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐋᕿᓲᑎᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒪᔪᓄᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑎᑕᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᐃᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ, ᐃᓕᐅᖃᑦᑎᐊᖅᖢᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᔪᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᖢᒋᑦ.

ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓕᖅᑐᑎᒍᑦ ᐅᖃᓘᓯᕆᓂᖅ ᓇᑉᐸᕆᐊᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᓱᑲᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐊᑦᑕᑕᕈᑎᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᐊᓂ.

ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕙᒃᑐᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᑦ.

ᓴᕿᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓪᓗᑕ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐋᕿᒃᓱᐃᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᓴᕿᑦᑎᕙᒃᐳᒍᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᖅᑐᓂᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕙᒃᑐᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᑦ.

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᓪᓗᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᓴᕿᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓪᓗᑕ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᑭᖑᒃᐸᒃᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᕋᓕᖕᓂᒃ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᖅᒥᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐊᖏᔫᔪᒥᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᓂᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᓕᕆᕕᖃᖅᑐᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᓪᓗᑎᒃ.