ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ

20171120_qc-board-members-_0029

ᓴᓇᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖏᑦᑐᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑐᑭᑖᕐᕕᒋᓗᒍ.

ᐃᓚᒋᐅᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖏᕐᕋᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᓲᖅ ᐃᑲᔫᑎᓪᓗᓂᓗ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᐃᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓯ ᓄᓇᕗᑦ.

iq-day

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᒐᔭᖅᐱᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᑦ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᓐᓂ?

ᕿᑭᖅᑖᓗᑦ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕋᒥᒃ ᐃᓐᓄᒃᐸᓪᓕᐊᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓕᕐᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᒻᐸᓂ ᐋᕿᒃᓯᒪᓂᖓᒍᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᕗᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᔨᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᖑᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᓗ ᐋᕿᒃᓱᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕋᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔪᒪᔭᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ.

mike-nester

ᓴᓇᔨᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᕗᑦ

ᐃᓂᑖᕐᓗᑎᑦ ᑲᔪᖏᑦᑎᐊᕈᑎᒃᓴᕐᓂᒃ ᓴᓇᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᑦ. ᐃᓕᑦᑎᕕᒋᓗᒋᑦ ᓴᓇᖃᑎᒋᔭᑎᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐱᓕᕆᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕋᑦᓯ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᓂᓯ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᓴᕿᔮᖅᑎᑕᐅᔪᑦ

0

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓗᒍ ᓴᓇᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑕᕿᑕᒫᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᖃᖏᑦ, ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓕᖃᕇᒍᓐᓇᓐᖏᑦᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ, ᑳᓯ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑦ [...]

0

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ  ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᖕᒧᑦ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑕᑎᑦ, ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᒡᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ [...]

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑎᑦ

ᐊᐱᖁᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᔪᒪᕕᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓃ?

ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᒋᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.