QRSL – Store Manager

 In Jobs

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓯᑎ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ 20 ᐅᑭᐅᑦ. ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᒑᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ. ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᒍᑦ ᐸᕙᓐ ᒑᓯᑖᕐᕕᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᕋᓛᖅ ᐃᓂᖃᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᑎᑦᑎᐊᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐸᒃᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂᑦ ᑭᓱᑖᕆᐊᖃᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒋᓪᓗᒍ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒧᑦ. ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑐᒍᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒃᓴᒥᒃ ᐸᕙᓐ ᒐᓯᑖᕐᕕᖕᒥ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᐊᕙᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑦᑕᕐᓂᕕᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕇᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᓲᖅ. ᑕᐃᒪᓗ ᐅᓇ ᓯᕗᓕᐅᖅᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᐋᕿᒃᓯᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᑐᕌᕆᔭᒥᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓ ᐸᕙᓐ ᒑᓯᑖᕐᕕᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐊᓯᖏᑦᑕᐅᖅ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑕᐃᒪᓗ ᓴᓇᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᐅᕆᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᒪᑐᒥᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᒐᔭᖅᐳᑎᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᒍᕕᑦ 5 ᐅᑭᐅᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥ ᐱᔅᓂᔅ ᐱᓕᕆᓯᒪᓗᒋᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓗᑎᑦ. ᐱᔭᐅᔪᒪᕗᑎᑦ, ᑕᒡᕙᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓂᐊᖅᑕᕐᓄᑦ. ᑕᐃᒪᓗ ᐋᕿᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ-ᐋᕿᒃᓯᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ, ᑕᑯᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᐅᕆᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᒃᓱᐃᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᓗ ᓴᖕᖏᔫᔪᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕆᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓴᕿᑦᑎᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᕐᓂᒃ ᓴᓇᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓗᓯ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕆᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐋᕐᓂᐊᕋᕕᒋᑦ ᑕᒪᐃᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.

ᐅᓇ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᓴᖅ ᐃᓗᐊᕆᔭᒥᓂᒃ ᐃᒻᒥᓄᑦ ᐃᓂᓕᐅᕆᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᐱᐅᓯᖓᑦ
ᐊᑏ ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐃᒡᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑎᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ:
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ                                    ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 979-8433
ᑎᑎᖃᒃᑯᕕᒃ 1228                                          ᑐᕌᖅᑎᓪᓕᒍ: Human.Resources@qcorp.ca
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

Recent Posts