ᐃᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᖑᕗᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ
ᐅᕙᑦᑎᒍᑦ ᓴᓇᖃᑕᐅᒋᑦ

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖏᑦ ᑎᒥᖓ

ᐱᓕᕆᕙᒃᑕᕗᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᒋᐊᓕᑦ ᐊᐅᓚᑦᑕᕆᐊᓕᖕᓄᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑕᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᒃ ᓇᑉᐸᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖏᓐᓂ.

ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᔪᒍᑦ ᑎᑎᕋᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ, ᓄᓇᖁᑎᕗᑦ ᐊᐅᓚᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑐᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖓᓐᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖏᑦ ᑎᒥᖓ

ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᕕᐅᔪᓂ, ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂ ᐃᓂᖃᕐᑎᑦᑎᓪᓗᑕ, ᓴᓇᕙᒃᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᑦᑎᐊᖅᓯᒪᐃᓐᓇᖅᖢᒋᑦ ᐱᐅᓯᑦ ᒪᓕᒡᖢᒋᑦ ᐃᒡᓗᖃᕐᑎᑕᕗᑦ ᐅᖂᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐊᕆᔭᒥᖕᓃᓪᓗᑎᒃ.

ᑐᓂᓯᓯᒪᔪᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᕕᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐊᖏᕋᖃᕐᑎᑦᑎᔨᐅᕗᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒻᐸᓂ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ, ᐋᕿᒃᓱᐃᕙᒃᑐᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕙᒃᑐᒍᑦ ᐱᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖅᐸᐅᓪᓗᑕ ᐃᒡᓗᖃᖅᑐᑦ ᐅᖂᔪᒦᓐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᐊᕆᔭᕐᒥᖕᓃᓪᓗᑎᒃ.