ᐃᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᖑᕗᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ
ᐅᕙᑦᑎᒍᑦ ᓴᓇᖃᑕᐅᒋᑦ

ᓄᓇᓯ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕙᒃᑐᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᑦ.

ᓴᕿᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓪᓗᑕ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐋᕿᒃᓱᐃᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᓴᕿᑦᑎᕙᒃᐳᒍᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᖅᑐᓂᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕙᒃᑐᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᑦ.

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᓪᓗᑕ ᐱᔅᓂᔅ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒍᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓯᒪᓪᓗᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑕ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᓴᕿᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖃᖅᑎᑦᑎᕗᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᑕᒪᐅᓐᓇ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓪᓗᑕ ᖃᑭᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓂᑦ.

ᑭᖑᒃᐸᒃᑕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᕋᓕᖕᓂᒃ ᑲᓇᑕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᖅᒥᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐊᖏᔫᔪᒥᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᓂᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᓕᕆᕕᖃᖅᑐᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᓪᓗᑎᒃ.

ᓛᒐ ᐹᕙᓐ

ᐃᓗᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᖃᖅᑐᒍᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑐᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᑕᖃᕋᔭᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂ ᓄᓇᒥᖕᓂ.

ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍᑦ ᐃᓗᐊᖅᑐᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᑕᖃᓐᖏᒻᒪᑕ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂ ᓄᓇᖏᓐᓂ.

ᑐᓂᓯᓯᒪᕗᒍ ᐊᑲᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑐᔪᕐᒥᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐋᕿᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓗᑕ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.