ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᑖᒥ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓᓂ

 In News

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ, ᒫᑦᓯ 18, 2022 – ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ (QIL) ᖁᕕᐊᓱᑦᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᑎ
ᓄᑖᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ, ᒫᑦᓯ 18, 2022.
ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕗᓐᖓᕐᓗᑎ ᑐᕌᕈᑎᖓᓄ: www.qikiqtaniindustry.ca

ᓄᑖᖅ ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ
ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᑦ
ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᖅ. ᐃᕐᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᐱᔪᓐᓇᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ,
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᓐᓂ ᕿᒥᕐᕈᓗᑎ ᑐᑭᒥᒋᐊᕐᕕᖓᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᒃᑦ,
ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᒃᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᒥᔅᓵᓄ
ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᓐᓂ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᓐᓂ, ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ, ᑲᔪᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓂᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᐃᑦ,
ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂ ᐅᖃᓕᒫᕋᔅᓴᓂᑦ.

ᐊᕐᕌᒎᓯᒪᓕᖅᑐᒥᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ
ᑎᒥᐅᔪᒥᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓕᐅᕐᓗᑎ ᑐᓐᖓᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓄ ᑕᒪᒃᑭᓐᓄ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔭᕗᑦ
ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᕗᑦ ᓄᑖᒧ ᐃᖕᖏᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓ ᐅᕙᓂ www.qikiktaniindustry.ca ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᓂᑦ
ᖃᐅᔨᒪᐃᓐᓇᕐᓗᑎ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓄ ᐊᑦᑐᐊᓂᓕᓐᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᒥᔅᓵᓄᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᖓ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓴᓐ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖏᓪᓗ. ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᔪᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᐅᔪᒍᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ
ᑎᒥᖁᑖ ᐊᖏᓛᖑᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᖅᑎᑦᑎᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓄᑦ
ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ.

ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᕙᑦᑐᑦ
ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦᐊᑯᓂᐅᔪᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖃᑎᖃᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖏᓐᓂᑦ,
ᐱᑕᖃᖅᑎᑎᓪᓗᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓪᓗᑎ ᐊᒻᒪ
ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓪᓗᑎ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ.

ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᑎᓴᒪᓪᓗᐊᑕᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᑦ:
• ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ
• ᐃᓪᓗᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᐅᕋᐃᓂᕐᒧᑦ
• ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᑦᓴᐃᑦ
• ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑯᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᐅᕗᓐᖓᕐᓗᑎᑦ https://www.qikiqtaniindustry.ca

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᑕ:
ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ
867-975-2242
qil@Qcorp.ca

Recent Posts