ᓴᕿᑕᐅᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑦ ᐃᓚᒌᒃᓴᒃᑯᑦ

Date: 
08 September 2017

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕆᓐ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖅ ᑐᓴᕐᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᖢᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᑦ ᐃᓚᒌᒃᓴᒃᑯᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐋᒍᓯ 31, 2017 ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ, ᑭᓐᖓᓂ, ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᑲᑎᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᔭᕇᕋᓱᐊᖅᖢᒍ ᓴᕿᑕᐅᓇᓱᖕᓂᖓ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᖃᓗᓕᕆᔩᑦ ᐃᓚᒌᒃᓴᒃᑯᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᓇᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ.