ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅ

Date: 
02 ᓄᕕᐱᕆ 2013

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ (QC) ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᑦᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒋᐊᑦᓴᖅ ᐊᖏᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᒥᒃ ᓴᖅᑮᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᒫᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ 2014/15 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᐊᓂ. ᐊᑐᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓪᓚᑦᑖᖏᑦ ᑲᒻᐸᓃᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕋᓱᒋᔭᒥᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒃ.

  • ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ: ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᖅ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᓘᓐᓃᑦ
  • ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᒑᓯᑖᕐᕕᒃ ᓕᒥᑎᑦ: ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᒧᓪᓘᓐᓃᑦ
  • ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖁᑖ. ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓅᖓᔪᓄᓪᓗ
  • ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ: ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
  • ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᑦ. ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᔭᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒧᓪᓗ
     

“ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᐊᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ 30-ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓰᒍᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐱᕈᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ, ᑲᔪᓯᑎᐊᕐᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᑲᒻᐸᓂᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᕙᓪᓕᐊᒋᐊᖃᕋᑦᑕ ᒪᒃᑯᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ.” ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᓕᕙᐃ ᐹᓇᐹᓯ, ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ.

Hᐊᐅᕆ ᕙᓚᐅᕋᑎ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐅᖃᕆᐊᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ; “ᑯᐊᐳᕇᓴᐅᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒻᐸᓂᖁᑎᒋᔭᕗᑦ ᐱᓇᓱᐊᒻᒪᕆᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᑦᓯᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐅᑎᒋᔭᕆᐊᓕᖕᒥᓄᑦ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓂ. ᒫᓐᓇᓕ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᒍᒪᔭᕗᑦ ᑐᓂᓯᒪᓂᕆᔭᑦᑎᒍᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓅᖓᔪᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓐᓇᑦᓯᐊᓛᖁᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂ.”

ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᒋᐊᒃᑲᓂᖅᑐᑦ ᑕᑕᑎᒐᑦᓴᓪᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕝᕕᒃᑎᓐᓃᓂᐊᖅᑐᑦ (www.qcorp.ca) ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᐊ ᐃᓱᓕᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᖕᓄᑦ 12-ᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕐᕕᐅᓲᓂ. 

- ᑐᓴᕋᑦᓴᑲᓐᓃᑦ – 

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᖅᑭᕐᓯᒪᔭᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ. ᑐᕌᒐᓕᒃ ᑎᒍᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑎᒍᑦ ᐱᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᒥᖕᓂ. 83% ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᑲᒻᐸᓂ ᓯᕗᓪᓕᕐᐸᐅᔾᔭᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᕝᕕᖃᖅᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓕᒫᖏᑎᒍᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕐᕕᒃᓴᖅ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ: 

ᕼᐊᐅᕆ ᕙᓚᐅᕋᑎ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᒃ
(867-979-8400)
ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑖ: hflaherty@corp.ca