ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᑭᒪᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ - ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ

Date: 
06 ᔫᓂ 2013
ᐊᕐᕌᒍᖃ
ᕐᑐᑦ 15 ᐊᒻᒪ 24 ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ?

ᓵᓚᒃᓴᕈᒪᕖᑦ $250 ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᒥᒃ?

ᐸᐅᒃᑑᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᕗᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᔭᕐᒪᖔᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᕿᓂᕐᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕇᓐᓇᓕᕋᔭᑕᕐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᖕᒥᓂᕐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᒪᖕᒪᖔᕐᐱᑦ. ᓇᒧᓐᖓᐅᒐᔭᕐᐱᓪᓕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᑦ? ᑭᓱᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑑᒐᔭᕐᐸᑦ?

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒐᔭᕐᐱᑦ ᓄᑖᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᑐᓂᒃ? ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᐲᑦ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᐲᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᒃᓴᖃᕐᐲ? ᑐᓴᒪᕈᒪᑦᑎᐊᕐᐸᕗᑦ!
ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᓕᒫᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᐳᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕋᔭᓂᕐᒧᑦ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒥ.

ᐅᓇ ᐊᑎᖁᑏᑦ ᑭᐅᒍᕕᐅᒃ ᓵᓚᖃᕈᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᑭᓕᕇᓯᒪᔪᒥᑦ $250.00-mit ᒥᑦ

www.pauktuutit.ca 
Pauktuutit’s Facebook page

  http://fluidsurveys.com/s/youth-survey-inuktitut/