ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᓯᑕᒪᐃᖅᓱᖅᑐᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓇᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᓄᑦ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖃᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓂᒃ. ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᒥᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ (ᕿᑭᖅᑕᓂ) ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐊᓯᖏᑦ ᓯᑕᒪᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᒐᕐᓴᐅᑎᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ. ᑖᒃᑯᓇᓐᖓᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᑦᑐᖅ.

ᑎᑎᕋᖅᑎᓖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᔪᒥᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂᒃ.

ᒪᓕᒐᕐᓂᐊᖅᑎᓖᑦ ᑐᐹᒃ ᐋᔅᓚᓐ ᐋᑐᕚᒥᐅᑕᐃᑦ ᐅᑭᐅᕋᓵᓗᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓯᒪᓂᕐᒥᒍᑦ ᑐᑭᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ. ᑕᒻᒪᕐᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑎᓖᑦ KPMG ᑐᕌᓐᑐᒦᑦᑐᓂᒃ.