ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖓ

ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖓ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᒋᐊᓕᓐᓄᑦ, ᓱᓇᒃᑯᑖᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖓᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ. ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖓ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.