ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᔨ

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅᓯᐅᕐᖓᑕ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᔨᐅᒐᔭᖅᑐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓗᓂ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ. ᐊᖏᔪᖅᑲᖃᕐᓗᓂ ᐊᖏᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓᓐᓂ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᓕᓐᓂ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᑳᓐᑐᓚᓂᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᓪᓗ ᑐᓐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ.