ᐊᑭᓕᑦᓴᓕᕆᔨ

ᐊᑭᓕᑦᓴᓕᕆᔨ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒻᒥᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᐊᑭᓕᒐᑦᓴᓕᕆᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ, ᐊᑭᓖᒍᑎᓂᒃ, ᑲᑎᕐᓱᐃᓗᓂ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥ ᑮᓇᐅᔭᖃᐅᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓖᒍᑎᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᕐᓲᑎᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑭᐅᒃᑕᖅᑎᐅᖃᑦᑕᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᐸᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐊᑭᓕᒻᒪᐃᑦᑐᑐᖃᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓖᒍᑎᓂᒃ.