ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂᒃ

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓐᖑᖅᑎᓯᒪᔭᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖓᓂ; ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᓂᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᓯᕗᓕᖅᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐱᕈᕐᓯᒪᓂᕆᔭᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓯᕙᓪᓕᐊᓂᑦᑎᒍᑦ ᐊᑐᕐᓯᒪᔭᑦᑎᒍ ᓱᖏᕐᓲᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑕ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᕕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓴᓇᒡᕕᒡᔪᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᓕᕆᕙᑦᑐᑦ.

ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ, ᐃᓚᖃᖅᑐᑕ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖃᑎᒋᔭᑦᑎᓂᓪᓗ, ᐊᓯᐊᓅᓐᖏᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ, ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓂ ᓴᓇᕕᒋᔭᐅᔪᓂ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ.

ᑐᕌᒐᕆᔭᕋ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓪᓗᖓ ᐊᑯᓐᓈᕿᔪᒥᒃ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᓪᓗ-ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᒥᒃ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᒃ ᑲᒻᐸᓂ ᑲᑎᑦᓯᒍᑎᒃᓴᖓᓂᒃ, ᐊᖏᓪᓕᕙᓪᓕᐊᒍᑎᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᒍᓐᓇᓂᕐᒥᒃ. ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᑦᑎᒍᑦ, ᐸᕐᓇᐅᑎᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᕙᓪᓕᐊᑲᓐᓂᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐅᑎᑎᒍᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᖕᒪᕆᐅᖃᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐱᖕᒪᕆᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᐳᑦ.

ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᓴᖅᑮᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᑖᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᔾᔨᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᓂᖓ ᒪᑭᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ. ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᐅᐱᒋᔭᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᓱᖏᖅᓲᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕐᒥᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑕᐅᓂᕐᒥᒍᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᓄᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᓯᐅᖅᑐᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᐅᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

Hᐊᐅᕆ ᕙᓚᐅᕋᑎ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ
ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ