ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᓯᑳᓕᑦ ᒥᐊᓂᕐᓯᔩᑦ

QC/SCARLET SECURITY SERVICES

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᔪᖁᑎᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᒃ. ᓇᓕᐊᒃᑯᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᖅᑐᖁᑎᕗᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᑦᓯᐊᑎᑦᓯᔨᖁᑎᕗᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᖁᔭᑦᓯᓐᓄᑦ ᖁᑦᓯᑐᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᓂᖏᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑦᓯᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ. ᓯᑳᓕᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔩᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᒫᓐᓇ ᐊᐅᓚᑦᓯᔪᑦ ᖁᓕᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᕘᑕᒥ, ᐋᓐᑎᕆᐅ, ᓵᔅᑳᑦᓯᕗᐊᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓯᑳᓕᑦ ᑲᒻᐸᓂᖁᑎᖏᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᓂᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔾᔪᑎᓕᕆᔨᐅᔪᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᓱᓪᓗᓕᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᓯᑯᒃᑯᑦ ᐊᖅᑯᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᑦᑎᒍᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᔪᒍᑦ ᐊᖏᔫᑎᓄᑦ ᓴᓇᒡᕕᒡᔪᐊᓂ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓃᖅᑐᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᖕᓂᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᒦᑦᑐᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᓂ. ᑲᒻᐸᓂᐅᖃᑎᒋᔭᕗᑦ, ᑐᐃᓚᐃᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔩᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᕐᒥᒃ, CATSA ᖃᖓᑕᔫᒃᑯᕕᖕᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᓄᒃᑕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒃ.

Website