ᓛᒐ ᐹᕕᓐ

Larga Baffin

ᓛᒐ ᐹᕕᓐ ᐊᑕᖏᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᖅᑎᐅᔪᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᖓᓃᓐᖔᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᓯᒪᔪᖅ ᑲᔪᓯᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᓂ 15 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ. ᓛᒐ ᐹᕕᓐ ᐋᑐᕚᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᒐᕆᔭᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᑎᑦᓯᓂᖅ, ᑭᒡᓕᓕᐊᕆᓯᒪᔭᑦᑎᒍᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᕋᐅᑎᑦᑎᓐᓄᑦ, ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ ᐃᓂᑦᓴᑦᓯᐊᕙᐅᖁᓪᓗᒍ ᐱᔨᑦᓯᑎᑦᓯᐊᖑᓗᓂ ᑐᔪᕐᒥᔪᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐃᖢᐊᕐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᒥᓐᓂ.

ᓛᒐ ᐹᕕᓐᒥ, ᑐᓂᓯᒪᔪᒍᑦ ᑐᔪᕐᒥᔪᖁᑎᒋᕙᑦᑕᑎᓐᓄᑦ ᐱᐅᓂᕐᐹᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᖅᑎᒋᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᕐᓇᖏᓐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᒪᓪᓗᑕ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔨᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᖕᒪᒃᓴᐃᓐᓇᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᒍᑎᒃᓴᓂᓪᓗ.

ᑐᕌᕈᑖ 1071 ᕆᑦᔅᒪᓐ ᕉᑦ ᐋᑐᕙᑦ, ᐋᓐᑎᕆᐅ K2B 6R2 ᐅ: 613-248-3552 ᓱ: 613-248-9182

ᐄᕐᕈ 2000-ᒥᓂᒃ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᒋᔭᐅᕙᓕᖅᑐᖅ ᖃᓪᓗᓈᓂ. ᑕᒫᓂ ᖃᖓᑕᔫᒃᑯᕕᓕᐊᕈᔾᔨᕙᑦᑐᒍᑦ ᖃᖓᑕᔫᒃᑯᕕᒻᒦᓐᖔᕈᔾᔨᕙᑦᑐᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖢᐊᕐᓴᐃᔨᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᕕᒃᓴᓖᑦ ᐋᑐᕚᒥ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᐃᖏᕐᕋᔭᕋᐅᑎᓪᓗᒋᑦ; ᑕᑉᕙᓂ ᓂᖅᑎᐅᕐᕕᖃᖅᑐᓂ ᐊᖏᕐᕋᑎᑐᑦ; ᓴᓗᒪᓪᓗᓂ, ᐊᑲᕐᕆᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒋᒋᐊᖓ. ᐃᓛᓐᓂᓚᐅᓱᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓱᐃᓛᕿᑎᑦᓯᕙᑦᑐᑦ. ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᒥᔪᒍᑦ ᐅᑎᕈᑎᒌᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᖏᕐᕋᕈᓐᓇᕐᓯᑎᑕᐅᒐᐃᒻᒪᑕ ᓘᑕᒧᑦ.