ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ 1996-ᒥ ᓴᐳᔾᔨᖁᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᑉᐸᑦ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᕕᖏᓐᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᖏᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑖᒃᑯᓇᓐᖔᖅᑐᑦ ᐊᕐᕕᓂᓕᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ 20,000 ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᖓᔪᓂᒃ ᑕᒫᓂᒥᐅᑕᕐᓂᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ. ᑲᑎᑦᑐᒋᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᑲᒻᐸᓃᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᓄᓇᖓᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᑭᖑᑉᐸᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ 1-ᒥᒃ 6-ᒧᑦ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒥᒃ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑑᑉ ᕿᑭᖅᑖᓗᐊᓂᒃ, ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ (ᑯᐸᐃᒃ ᑕᕐᕋᖓᓄᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᓛᐸᑐᐊ ᓯᒡᔭᖓᓄᑦ ᑎᑭᑦᑐᒍ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᑭᕐᒥ ᓚᐃᓴᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᓪᓗᐊᑕᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᖃᓕᕋᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒐᒥᓂᒃ 1980 ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᐅᒪᑦᓯᒍᓐᓇᓕᖅᑐᑦ ᑕᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑕᔪᓂᒃ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐃᖃᓗᓕᕆᔨᐅᔪᒧᑦ.