ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᒃ ᑎᒥᖓ

Tulaktarvik

ᐊᑐᕋᑦᓴᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒦᖔᖅᑐᓄᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ-ᐱᐅᓂᕐᐹᓂᒃ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᕆᐅᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᖅᑮᕙᓪᓕᐊᓯᓐᓈᑦ ᐊᑑᑎᓕᓐᓂᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᓂᒃ.

ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑕᕆᐅᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᖁᑎᕐᔪᐊᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ.