ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓂᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᑉᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ QC ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᓇᓕᖅᑯᑦᓯᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ, ᓱᖏᕐᓲᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᑎᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᒡᕕᖕᒧᑦ ᓯᓚᑖᓄᓪᓗ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓄᑦ; ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ.